REGULAMIN

Wprowadzenie

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu internetowego medkursy.pl zwanego dalej „Serwisem”.

2. Wydawcą Serwisu jest firma MARSED Dariusz Basznianin z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Modrzejewskiej 2/3, 35-328 Rzeszów, NIP 7952185080, Regon 180920703, która jest jego właścicielem.

3. Zapisane poniżej warunki, regulacje, w razie konieczności mogą być zmienione.

§1 Postanowienia ogólne

1. W niniejszym Regulaminie „Użytkownik” to osoba zarejestrowana w Serwisie i/lub korzystająca z dostępnych w nim informacji, zasobów, publikująca własne ogłoszenia, treści, artykuły. W Serwisie "Usługodawca" to Użytkownik, który sprzedaje kursy/miejsca na kursach, konferencjach, wydarzeniach poprzez ogłoszenie z opcją sprzedaży, a "Usługobiorca" to Użytkownik, który składa zamówienie Usługodawcy w Serwisie.

2. Regulaminem objęte są wszystkie usługi dostarczane przez Serwis medkursy.pl, dostępne na stronie internetowej, mailowo, telefonicznie.

3. Wchodząc na stronę internetową Serwisu i/lub korzystając z wyszukiwarki i/lub opublikowanych informacji i/lub dostępnych funkcjonalności i/lub dokonując rezerwacji Użytkownik potwierdza, iż przeczytał, zrozumiał i zaakceptował poniższy regulamin i związane z nim postanowienia (w tym dotyczące ochrony prywatności) i będzie je stosował.

4. Korzystanie z wielu usług Serwisu możliwe jest po rejestracji konta. Użytkownik dokonujący rejestracji ma obowiązek wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane osobowe, które muszą być zgodne z prawdą. Za niezgodność danych z prawdą odpowiedzialność ponosi Użytkownik rejestrujący konto.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia swoich danych osobowych zgodnych z prawdą.

6. Dane osobowe Użytkownika nie będą sprzedawane, wypożyczane i w żaden sposób rozpowszechniane innym podmiotom, Serwis gwarantuje ich poufność.

7. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celach niezbędnych do prowadzenia Serwisu i do celów marketingowych.

8. Otwierając konto w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się używać je zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami obyczajowymi i społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia na siebie w całości kosztów ewentualnego postępowania sądowego, zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań w przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw poprzez publikację przez Użytkownika materiałów w Serwisie.

10. Usunięcie przez Administratora, na wniosek Użytkownika, danych osobowych Użytkownika podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie usług Serwisu i jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie jego konta Użytkownika z Serwisu.

11. Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy stwierdzi on, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są fałszywe.

12. Administrator informuje, że podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika umieszczane są pliki „cookies”, które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania Serwisu.

13. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie i rozwijanie Serwisu oraz za błędy lub niepoprawność dostarczanych informacji.

14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w Serwisie może prezentować jedynie treści, które są jego własnością, nie naruszają prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych i prawnie chronionych dóbr innych.

15. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.

16. Użytkownik wyraża zgodę, że używając/korzystając z Serwisu nie będzie:
a) udostępniał Zawartości niezgodnej z prawem i niniejszym Regulaminem (tj. nielegalnej, obraźliwej, pornograficznej,  agresywnej, wulgarnej, ośmieszającej, zniesławiającej, gróźb i innych treści nieakceptowanych, niepoprawnych i szkodliwych społecznie) b) podszywał się pod inne osoby lub organizacje oraz dokonywał innych nadużyć prowadzących do zafałszowania pochodzenia zawartości itp.
c) działał na niekorzyść innych Użytkowników (tj. zbierał informacje o nich, wykorzystywał je itp.)
d) wykorzystywał i udostępniał ten Serwis i Zawartość w nim zgromadzoną do jakichkolwiek celów komercyjnych bez zgody Administratora lub innych celów działających na szkodę Serwisu
e) łamał praw autorskich co do Zawartości, wykorzystywał treści, elementy graficzne, tekstowe, zdjęcia, aplikacje i bazy danych bez zgody Administratora.

17. Udostępniając jakąkolwiek Zawartość w Serwisie Użytkownik:
a) wyraża zgodę na jej modyfikację, edycję, tłumaczenie, kopiowanie, publikację, promowanie, tworzenie prac na jej podstawie i inne działania w ramach Serwisu
b) gwarantuje, że jest ona Jego własnością, nie łamie prawa, w tym praw autorskich, ani postanowień niniejszego Regulaminu
c) zgadza się na to, że Serwis ma prawo odrzucenia zamieszczonej przez Użytkownika

18. Użytkownik nie będzie rościł żadnych praw i odszkodowań od Administratora ani podmiotów z nim związanych oraz Współpracowników i innych osób związanych z Serwisem.

19. Administratorowi przysługują wszelkie prawa do znaków firmowych, zdjęć, zawartości, patentów itp.

20. Administrator nie jest odpowiedzialny za straty wynikłe z używania lub niemożności używania Serwisu, awarii, usterek, uaktualnienia, kosztów uzyskania zastępczych dóbr, nieautoryzowanego dostępu i modyfikacji treści, danych i innych działań oraz innych przyczyn dotyczących tego Serwisu.

21. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczane przez Reklamodawców na łamach Serwisu.

22. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za:
a) skutki korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników w sposób nieprawidłowy, sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu
c) szkody wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika do Serwisu
d) wykorzystanie przez osoby trzecie zamieszczonych w Serwisie materiałów;
e) szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego stosowania się do informacji zawartych w Serwisie.

22. Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i Administrator zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.

23. Formularz rejestracyjny występuję wszędzie tam, gdzie wymagane jest podania adresu e-mail.

24. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania Serwisu
b) zmiany, korekty lub redakcji informacji wysyłanych przez Użytkownika
c) usunięcia całej zawartości Serwisu (w sytuacjach wyjątkowych)
d) zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu, świadczenia usług w ramach Serwisu.

25. Serwis stosuje politykę prywatności opisaną pod adresem /polityka-prywatnosci/

§2 Działanie i zawartość Serwisu

1. Poprzez Serwis dostarczona zostaje platforma internetowa, za pomocą której firmy, instytucje, podmiot gospodarcze i inne osoby prywatne mogą oferować swoje usługi związane z branżą medyczną, szkoleniami, a także publikować informacje, ogłoszenia i artykuły związane z branżą medyczną, kontaktować się w sprawie opublikowanych informacji, wymieniać poglądy, rezerwować miejsca na kursach, konferencjach, spotkaniach i wydarzeniach medycznych, zgłaszać uczestnictwo w spotkaniach i wydarzeniach, promować, reklamować swoje usługi, ogłoszenia, treści, wysyłać i odbierać newslettery i maile wysłane przez i za pośrednictwem Serwisu.

2. Publikowane w Serwisie treści, informacje, ogłoszenia, muszą być zgodne z prawdą, przepisami prawa i normami obyczajowymi i etycznymi. Wszelką odpowiedzialność za treść, aktualność, ceny, opis, zgodność z rzeczywistością, poziom usług, poprawność (w tym poprawność merytoryczną, językową, gramatyczną), kompleksowość  informacji, ogłoszeń, newsletterów, maili, artykułów publikowanych w Serwisie ponoszą autorzy publikowanych treści, a nie administracja Serwisu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, odwołanie kursu, szkolenia, konferencji, wydarzenia.

3. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania tylko jednego typu kursu, szkolenia w danym ogłoszeniu, a nie całej oferty firmy.

4. Administrator ostrzega, iż zabronione jest ponowne dodawanie wpisów wcześniej usuniętych, mające na celu wyłącznie przesunięcie kolejności ich wyświetlania. Usuwane będę wpisy wcześniej usunięte i ponownie dodane, o tej samej treści, tylko po to, by wyświetlały się jako pierwsze na liście.

5. Użytkownik dodający wpisy, ogłoszenia zobowiązany jest zadbać o to, by każdy wpis, ogłoszenie miał unikalny tytuł i opis. Usuwane będą wpisy o całkowicie skopiowanej treści, identyczne jak te już wcześniej opublikowane w Serwisie.

6. Administrator Serwisu ma prawo w każdej chwili modyfikować jego Zawartość, kasować lub edytować Treści zamieszczone przez Użytkownika.

7. Serwis nie wskazuje jakości, poziomu usług, lub ocen którejkolwiek z publikowanych informacji, ogłoszeń, Użytkowników zarejestrowanych w bazie Serwisu. 

8. Kupno kursu, miejsca na kursie, szkoleniu, konferencji, wydarzeniu, następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika „złóż zamówienie”.

9. Użytkownicy rezerwujący udział w kursie, szkoleniu, konferencji, wydarzeniu, kupujący kurs, miejsce na kursie, szkoleniu, konferencji, wydarzeniu, wchodzą w bezpośredni i prawnie wiążący stosunek umowny z ogłoszeniodawcą - Użytkownikiem, publikującym informację o kursie, szkoleniu, konferencji, wydarzeniu.

10. Serwis działania jedynie jako pośrednik przekazujący informacje pomiędzy Użytkownikami publikującymi informacje, ogłoszenia w Serwisie, oferującymi sprzedaż miejsc na kursach, szkoleniach, konferencjach, wydarzeniach a Użytkownikami zainteresowanymi tego typu informacjami, kupującymi kursy, miejsca na kursach, szkoleniach, konferencjach, wydarzeniach i rezerwującymi miejsca.

11. Serwis medkursy.pl posiada wyłączne prawa do  strony www (wyglądu i używanych rozwiązań, jak również infrastruktury) strony, na której udostępniane są usługi. Kopiowanie, wykorzystywanie elementów Serwisu, treści, bez pisemnej (w tym mailowej) zgody administracji Serwisu jest zabronione.

12. W momencie dokonania rezerwacji, kupna kursu, miejsca na kursie, szkoleni , konferencji, wydarzeniu kupujący wyrażają zgodę na wysłanie przez Serwis wiadomości e-mail do sprzedającego kurs i nawiązanie z nim kontaktu. Ogłoszeniodawcy, w momencie publikacji ogłoszenia, informacji, wyrażają zgodę na kontakt z innymi Użytkownikami Serwisu.

13. Anulowanie, zmiana, przez kupującego rezerwacji,miejsca na kursie, szkoleniu, konferencji, wydarzeniu możliwa jest jedynie na warunkach podanych przez ogłoszeniodawcę sprzedającego miejsce,a nie zależna od administracji Serwisu.

14. W przypadku anulowania, zmian kursu, szkolenia, konferencji, wydarzenia przez Użytkownika sprzedającego miejsca na kursie, szkoleniu, konferencji, wydarzeniu jest on zobowiązany powiadomić o wszystkich zmianach Użytkowników kupujących, rezerwujących kurs, miejsce na kursie poprzez Serwis i ustalić z nimi warunki zwrotu należności zapłaconych za kurs lub inną formę zadośćuczynienia.

15. Treść ogłoszenia jak i wiadomości z formularza kontaktowego nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności niedozwolone jest:

  • zamieszczanie adresów stron WWW, za pomocą których dokonywana jest sprzedaż,
  • zachęcanie do zapoznania się z asortymentem oferowanym poza medkursy,
  • zamieszczanie treści o charakterze reklamowym bądź ogłoszeniowym, w szczególności zachęcających do dokonywania zakupów poza medkursy.

§3 Postanowienia końcowe

1. Jeżeli Twoja własność została w jakikolwiek sposób wykorzystana w tym Serwisie bez Twojej wiedzy i zgody, powiadom o tym Administratora.

2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, wszystkie kwestie nieuregulowane znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ewentualne spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Administratora.